Kom igång

Sekretessregler

Detta är Finska Net Solutions Oy: s sekretessregler i linje med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Senast ändrad 12 April 2021.

Data controller

Finnish Net Solutions Oy, 1733917-4
Tekniikantie 12
02150 Espoo
Finland
Tel. +35819 425 1610
info@fns.fi
https://www.fns.fi

Kontaktperson

Antti Kähkönen
Tekniikantie 12
02150 Espoo
dpo@fns.fi

 

Registrets namn

Provet Cloud kund- och prospektregister

Den rättsliga grunden och syftet med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR är den personuppgiftsansvariges legitima intresse. Personuppgifterna används för beställningar, kontakter, kundförfrågningar, serviceutveckling, marknadsföring och andra kundhanteringsåtgärder. Inköps- och platsinformation kan också användas för att rikta in sig på marknadsföringsaktiviteter och kundkommunikation för att göra dem mer intressanta för de registrerade.

Datainnehållet

Data som kan användas inkluderar ett namn, e-postadress, telefonnummer och företagets / organisationens namn, adress och identitetsinformation. Personuppgifter sparas så länge kundrelationen existerar. Personuppgifter kan också lagras längre om tillämplig lag eller avtalsförpliktelser för tredje part kräver längre lagringsperioder. Uppgifterna raderas när den ovan angivna lagringsperioden har löpt ut.

Regelbundna datakällor

Den data som lagras i systemet erhålls från kunden: Vid registrering på vår webbplats ombeds kunden att ange sitt namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och land.

 

Anonyma webbanalyser

För att samla in anonym besökardata använder vi följande verktyg och tjänster:
Google Analytics - Läs mer på: https://analytics.google.com/analytics/web/
Hotjar - Läs mer på: https://www.hotjar.com/
 
Regelbunden överföring av data och överföring av data utanför EU eller EES. Registret och den registeransvariges system finns inom EU, men den registeransvarige har också rätt att överföra personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dataskyddslagstiftningen i syfte att tillhandahålla tjänsten.

Principer för dataskydd

Principer för dataskydd Oavsett var vi samlar in information krypteras den och överförs till oss på ett säkert sätt. Du kan verifiera detta genom att leta efter en låsikon i adressfältet och leta efter "https" i början av adressen till webbsidan. Uppgifterna är tekniskt skyddade. Tillgång till information kräver adekvata rättigheter. Obehörig åtkomst förhindras också av brandväggar och tekniskt skydd. Endast utsedda personer har rätt att behandla och underhålla uppgifterna. Användare är bundna av tystnadsplikt. Informationssystemet säkerhetskopieras säkert och kan återställas efter behov. Säkerhetskontroller utförs regelbundet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information som finns om dem i registret. Begäran måste göras skriftligen till den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov begära att den registrerade bevisar sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar på begäran inom den tidsfrist som fastställs av GDPR (huvudsakligen inom en månad). Den registrerade har rätt att ändra eventuell felaktig information och rätt att göra ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten (kontaktuppgifter från den finska datatillsynsmannen finns på tietosuoja.fi).